Mixto lomo redondo Nobuck Burgundy y Nobuck Lipstick + UVI

Mixto lomo redondo Nobuck Burgundy y Nobuck Lipstick + UVI